FIT in LIFE 10 JAAR!

FIT in LIFE heeft in de afgelopen tien jaar het verschil gemaakt. Het geven van persoonlijke begeleiding met goede resultaten. Veel eetpatronen en veranderingen in leefstijl zijn doorbroken. Het is geweldig om fysieke inspiratie, explosiviteit en kracht uit de mensen te halen en groepen in mijn lessen. Ook zijn er oplossingen en aangepaste technieken aangedragen aan deelnemers om een doel te behalen. Focus op gezondheid, motivatie en mentale kracht en vooral het plezier in de training.

Zoals ik altijd zeg: “energie door dat lijf”!

Er zijn diverse projecten voor bedrijven in volle gang. Bedrijven kiezen voor een langere begeleiding om medewerkers fysiek en mentaal gezond te houden. Er worden bijzondere resultaten geboekt waarin de persoonlijke aandacht voor de werknemer centraal staat. Want eenmaal een verbeterde conditie en welzijn geeft motivatie en prestatie op de werkvloer en minder ziekteverzuim. Er zijn tal van gezondheids bevorderende opties.

Maak een afspraak om nader te bekijken waar ik je mee kan ondersteunen. Samen ontwikkelen we een kort termijnplan en welke stappen er ondernomen kunnen worden om het doel te behalen.

We maken er een feestje van!

FIT in LIFE Sport Training&Coaching

FIT in LIFE 10 Years!

FIT in LIFE has made a difference over the past ten years. Providing personal guidance with good results. Many eating patterns and lifestyle changes have been broken. It’s great to get physical inspiration, explosiveness and strength out of the people and groups in my classes. Solutions and adapted techniques were also proposed to participants to achieve a goal. Focus on health, motivation and mental strength and above all the fun in the training.

As I always say: “energy through that body”!

Various projects for companies are in full swing. Companies opt for longer guidance to keep employees physically and mentally healthy. Special results are achieved in which personal attention for the employee is central. Because once you have improved fitness and well-being, you will be motivated and perform in the workplace and you will be able to reduce absenteeism. There are plenty of health-promoting options.

Make an appointment to take a closer look at what I can support you with. Together we develop a short-term plan to determine what steps can be taken to achieve the goal.

We’ll make it a party!         

FIT in LIFE Sport Training&Coaching